Rozsáhlou novelu insolvenčního zákona nám přinesl rok 2019. Od 1. června 2019 totiž nabyla účinnost převážná většina z novinek, které mění velkou řádku technických parametrů, ale hlavně mění zcela zásadně proces oddlužení jako takový.
peníze pod kontrolou
Průběh procesu aktuálně
•        Sepsání návrhu na oddlužení.
Dlužník sám již nyní nemůže svůj návrh sepsat, ale musí využít profesionála. Může si vybrat mezi insolvenčním správcem, notářem, advokátem, exekutorem či akreditovanou neziskovou organizaci. Dlužníkovi za tyto služby nesmí být účtováno více než 4.000,- Kč bez DPH. V případě oddlužení manželů je tato částka maximálně 6.000,- Kč bez DPH.
•        Insolvenční soud
Tímto soudem se stává soud podle dlužníkova místa trvalého bydliště. Takový soud, v případě, že je návrh v pořádku, vydá usnesení o povolení úpadku a usnesení o povolení oddlužení. Na základě toho je přidělen dlužníkovi insolvenční správce.
utažená peněženka
•        Přezkum pohledávek
Určený správce na základě usnesení provede tak zvaný přezkum pohledávek. Tedy připraví zprávu pro oddlužení, kde shrne osobní, majetkové a příjmové poměry postižené osoby.
•        Usnesení o schválení
Dalším bod je pak na soudu, který musí vydat usnesení o schválení oddlužení, ve kterým se samozřejmě musí stanovit, jakým způsobem bude provedeno. To může být provedeno zpeněžením majetku či plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.
•        Rozhodnutí o splnění
V případě, že bude po pěti letech dodržován stanovený program či v době, kdy proběhne uhrazení sto procent dlužných částek nebo po třech letech programu, kdy dojde k úhradě minimálně šedesáti procentům dluhů nebo je dlužník starobním či invalidním důchodce, rozhodne soud o splnění oddlužení, a to jen za podmínky, že byly vynaloženy veškeré snahy a úsilí k plnému uspokojení věřitelů.
•        Zastavení exekucí
Na základě rozhodnutí jsou pak zastaveny všechny doposud běžící exekuce.